Algemene voorwaarden kattenpension (HK40305920)

De eigenaar verklaart dat de te logeren kat volledig gezond is en de vereiste vaccinaties heeft ontvangen. De vaccinaties mogen niet ouder zijn dan 1 jaar op het voorziene einde van het logement. Het vaccinatiebewijs zal bij het logement voorgelegd worden en zal in het bezit blijven van de uitbaatster tot het einde van het logement. Volgende vaccinaties zijn verplicht : voor katten : panleucopenie (typhus), rhinotracheitis (coryza) en leucose.

Er wordt gevraagd om de kat(ten) vlak voor het verblijf te behandelen met een anti-vlooienmiddel en ontwormingsmiddel. Dit in de eerste plaats ter bescherming van uw eigen kat(ten). Indien er tijdens het verblijf toch vlooien of wormen zouden worden vastgesteld, dan zullen wij deze hiervoor behandelen op kosten van de eigenaar.

De uitbaatster zal volgende zorgen verstrekken: logement, eten en drinken, medische verzorging indien nodig. De bijzondere medische aandachtspunten moeten duidelijk in het vaccinatiebewijs vermeld worden. De uitbaatster zal de nodige zorgen verstrekken om het welzijn van de kat te garanderen. Normale vachtverzorging is in de prijs inbegrepen. Katten worden afzonderlijk gehuisvest. Tenzij maximum 2 katten van het hetzelfde gezin.

Voor elk logement dient de eigenaar te vermelden of de kat drachtig is of een ander specifiek kenmerk heeft. Zwangere katten en katers die niet gecastreerd zijn ouder dan 6 maanden zijn niet toegelaten.

Bij het begin van het logement gaan beide partijen er dan ook van uit dat de eigenaar zich heeft vergewist van de degelijkheid van de inrichting en de voorziene verzorging. Door de ondertekening van de overeenkomst verklaart de eigenaar dat de inrichting geschikt is voor het logement van zijn/haar kat.  Hij ontslaat de uitbaatster van alle schuld voor eventuele problemen die bij of na een logement kunnen ontstaan tegenover de aard of de infrastructuur van de inrichting.

De uitbaatster heeft bij reservering van het logement het recht om het dier te weigeren.

De uitbaatster kan bij het begin of in de loop van het logement, en zonder dat hiervoor enige schadevergoeding vanwege de uitbaatster verschuldigd is, eisen dat de kat wordt teruggenomen indien het dier een probleem zou stellen voor de inrichting (b.v. aanhoudende agressiviteit t.o.v. de andere katten in het pension, de uitbaatster of de bezoekers,…). De terugname moet gebeuren binnen een zo kort mogelijke termijn. Indien deze terugname onmogelijk blijkt is de uitbaatster gerechtigd de bewarende maatregelen te treffen die zich in de gegeven situatie opdringen.

 Enkel de verblijfkosten zijn verschuldigd voor de duur dat de kat werkelijk in de inrichting heeft verbleven, eventueel verhoogd met de kosten verbonden aan de bezwarende maatregelen. Wanneer de weigering om de kat aan te nemen of de eis tot terugname echter gebaseerd is op specifieke kenmerken of problemen van het dier die de eigenaar behoorde te kennen, doch nagelaten heeft te vermelden zal de eigenaar toch de verblijfskosten betalen voor de volledige voorziene duur van het logement, en dit bij wijze van schadevergoeding voor de reservatie.

Bij het begin van elk logement wordt door de eigenaar het register getekend. Dit register vermeldt de begin-en voorziene einddatum alsook belangrijke mededelingen i.v.m. ziekte, aandoeningen, behandelingen enz. Ook de eventuele verlengingen worden genoteerd. Bij het einde van elk logement wordt het register nogmaals ondertekend door de eigenaar.

Een logement kan verlengd worden indien er voldoende plaats is. Bij verlenging wordt het register getekend door de eigenaar. Wanneer de eigenaar niet aanwezig is, kan de verlenging gebeuren  door een vermelde contactpersoon van de eigenaar, per brief getekend en gedateerd door de eigenaar. De brief moet toekomen voor het voorziene einde van het verblijf.

De prijs van het logement is € 15,00 per overnachting en per kat. Inclusief dag van brengen en ophalen. Er wordt minimaal 1 nacht logement in rekening gebracht.

Indien de eigenaar het eten levert dient hij voldoende mee te brengen voor de ganse duur van het verblijf. Het resterende eten wordt teruggegeven aan de eigenaar aan het einde van het verblijf. Indien onvoldoende eten werd geleverd door de eigenaar zal deze laatste de uitbaatster vergoeden voor de aankoop van een minimale verpakking alsook de verplaatsings of leveringsonkosten nodig voor de aankoop.

Bij ziekte van de kat wordt eerst de dierenarts van de eigenaar verwittigd. Is deze dierenarts verhinderd of onbereikbaar dan wordt er beroep gedaan op de dierenarts van de uitbaatster. Eventuele kosten van de dierenarts zijn ten laste van de eigenaar.

De uitbaatster is niet verantwoordelijk voor eventuele ziekte, ongeval, dood, diefstal, of ontsnapping van de kat tijdens of na het logement, tenzij dit voortvloeit uit een opzettelijke of zware fout in hoofde van de uitbaatster tijdens het logement. In geval van bewezen opzettelijke of zware fout blijft de schadevergoeding beperkt tot de vergoeding van de medische kosten en/of de waarde van het dier, met uitsluiting van elke morele schadevergoeding, en is ze in ieder geval begrensd op 25 maal de logementsprijs (zonder voedsel) voor het dier voor 1 nacht.

De uitbaatster vrijwaart de eigenaar voor elke schade die de kat tijdens de duur van het logement zou berokkenen aan derden, aan de uitbaatster of aan de inrichting.

Voor elk verblijf dient de eigenaar te reserveren. Dit kan telefonisch, in de inrichting zelf of per mail. De helft van de logementsprijs dient te gebeuren binnen de 10 kalenderdagen na de reservatie, zoniet is de reservatie ongeldig. Gebeurt de reservatie minder dan 10 kalenderdagen voor de aanvang van het verblijf, dan moet de storting onmiddellijk gebeuren.

Bij annulering van de reservatie, 30 dagen of meer voor het voorziene begin van het verblijf, stort de uitbaatster het voorschot terug aan de eigenaar na aftrek van €15 administratiekosten. In het andere geval binnen minder dan 30 dagen, vervalt het voorschot aan de uitbaatster.

Wanneer de kat wordt afgehaald moet het bedrag voor de volledige voorziene logementsperiode betaald worden door de eigenaar + eventuele extra kosten (vb. dierenartskosten, verplaatsingskosten)

Bij verlenging voor maximum 10 kalenderdagen is er geen bijkomend voorschot nodig. Bij een verlenging vanaf 11 kalenderdagen moet vooreerst het volledige bedrag van het volledige verblijf, inclusief de voorziene verlenging, worden betaald door de eigenaar. In geval van meerdere opeenvolgende verlengingen wordt voor de toepassing van dit artikel rekening gehouden met de totale duur van de opeenvolgende verlengingen.

Bij niet afhalen van de kat op de voorziene datum en zonder verlenging volgens wordt het dier maximum 21 kalenderdagen na het voorziene einde verzorgd. 7 dagen na het afgesproken einde van het verblijf worden de eigenaar en de personen per aangetekend schrijven verwittigd. 14 dagen na het afgesproken einde van het verblijf wordt klacht neergelegd bij de politie. 21 dagen na het afgesproken einde van het verblijf wordt de kat overgebracht naar het dierenasiel. Alle bijkomende kosten zijn ten laste van de eigenaar verhoogd met €30 per dag vanaf het verlopen van de normale voorziene logementstermijn.

Wanneer de kat wordt afgehaald voor het einde van de voorziene logementsperiode moet het bedrag voor de volledige voorziene logementsperiode betaald worden door de eigenaar.

Katten kunnen enkel gebracht en opgehaald worden tijdens de voorziene openingsuren, of het afgesproken tijdstip. De openingsuren worden tijdens de reservatie meegedeeld en zijn geafficheerde in de inrichting.

Ook om het kattenpension te bezoeken wordt er nu gevraagd om via telefoon of mail een afspraak te maken. 

De prijzen vermeld kunnen jaarlijks met 2.5% verhoogd worden door de uitbaatster.

Alle wijzigingen (o.a. adres of telefoon van de eigenaar, kenmerken van het dier enz.) moeten direct worden gemeld, en ten laatste bij aanvang van het eerstvolgende verblijf.

 

 

 

 

 

© 2017 - 2024 De viervoeter | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel