De Viervoeter.be: ALGEMENE VOORWAARDEN.

 1 : Definities

 1.1 Opdrachtnemer : De Viervoeter.be met ondernemingsnr. BE 0674.543.740 en vertegenwoordigd door Shanna Wolfcarius , Kwadestraat 1, 8800 Roeselare.

 1.2 Opdrachtgever : eigenaar van de hond(en) en /of andere huisdieren.

 1.3 Opdracht : het uitlaten, verzorgen of vervoeren van de hond(en) en/of andere huisdieren, de huisoppas service en verzorgd worden.

 1.4 Hond(en) : de hond(en) van de opdrachtgever welke door "De Viervoeter.be"  uitgelaten en verzorgd worden.

 1.5 Andere huisdieren : zoals katten, vogels, knaagdieren, vissen, enz. die het bezit zijn van de opdrachtgever en verzorgd worden door "De Viervoeter.be".

 2 : Algemeen

 2.1 Op alle opdrachten zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing,tenzij daarvan nadrukkelijk is afgeweken. Afwijkingen van dealgemene voorwaarden zijn alleen mogelijk indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en ondertekend zijn doorwel de opdrachtgever als door "De Viervoeter.be"

 2.2 "De Viervoeter.be" behoudt ten allen tijde het recht om de algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen. De opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en tarieven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

 2.3 De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde geraadpleegd worden via de website www.deviervoeter.be of kunnen op verzoek opgevraagd worden.

 2.4 Op de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

 3 : rechten en plichten van "De Viervoeter.be".

 3.1 De hond(en) wordt/worden door "De Viervoeter.be" op het afgesproken adres opgehaald en teruggebracht.

 3.2 De hond(en) mag/mogen voor het uitlaten door "De Viervoeter.be" meegenomen worden naar een andere plek dan de woonplaats van de opdrachtgever, enkel en alleen met een schriftelijk akkoord van de opdrachtgever.

 3.3 "De Viervoeter.be" is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).

 3.4 "De Viervoeter.be" is door ondertekening van het contract gemachtigd om de hond(en) uit te laten op de afgesproken dagen en tijdstippen.

 3.5 "De Viervoeter.be" gaat op een diervriendelijk verantwoorde manier met de hond(en) en andere huisdieren om.

 3.6 "De Viervoeter.be" heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij dit anders beschreven werd in het contract en goedgekeurd werd door de opdrachtgever.

 3.7 "De Viervoeter.be" zal bij het ophalen van de hond(en) , de hond(en) een halsband met de contactgegevens van "De Viervoeter.be" aanbrengen voor het geval er tijdens het uitlaten een hond zou weglopen. Indien dit gebeurt, zal "DeViervoeter.be" alles in het werk stellen om de hond(en) terug te vinden,echter zonder daarvoor verantwoordelijk te kunnen gesteld worden.

 3.8 "De Viervoeter.be" houdt de opdrachtgever op de hoogte van afwijkend gedrag en gezondheid van het dier ten tijde dat dit onder toezicht van "De Viervoeter.be" valt.

 3.9 "De Viervoeter.be" kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ziekte,infectie,letsel of aandoening die het dier oploopt ten tijde dat dit onder toezicht van "De Viervoeter.be" valt.

 3.10 "De Viervoeter.be" dient het voertuig dat gebruikt wordt voor het dierenvervoer in goede staat te onderhouden en regelmatig te inspecteren, te reinigen en te desinfecteren.

 3.11 Ingeval de opdrachtgever een huissleutel overhandigt aan "De Viervoeter.be", nodig voor het uitvoeren van de opdracht, verbindt "De Viervoeter.be" er zich toe de sleutel zorgvuldig in bewaring te nemen, niet te voorzien van adresgegevens, niet te dupliceren, enkel te gebruiken voor het uitvoeren van de overeengekomen opdracht en op vraag van de opdrachtgever of bij beëindiging van de opdracht de sleutel onmiddellijk terug te geven. Bij verlies of diefstal van de sleutel zal "De Viervoeter.be" de opdrachtgever zo snel mogelijk verwittigen zonder daarbij echter aansprakelijk kunnen gesteld te worden voor eventuele schade als gevolg daarvan.

 3.12 "De Viervoeter.be" behoudt zich het recht om de opdracht te annuleren in geval van zeer slechte weersomstandigheden zoals hevige regen, sneeuw, ijs en storm.

 3.13 "De Viervoeter.be" behoudt zich het recht om, indien de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft/hebben de hond(en) gedurende deze periode niet met andere honden uit te laten.

 3.14 Loopse honden worden gedurende hun loopsheid apart uit gelaten.

 3.15 "De Viervoeter.be" behoudt zich het recht bij reden van overmacht af te zien van de opdracht. "De Viervoeter.be" geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever zodra er sprake is van een degelijke onvoorziene omstandigheid.

 3.16 "De Viervoeter.be" dient vakanties 2 weken vooraf mede te delen aan de opdrachtgever

3.17 "De Viervoeter.be" heeft ten allen tijde het recht tot opzegging van een overeenkomst.

 4 : rechten en plichten van de opdrachtgever.

 4.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) alle verplichte inentingen gekregen heeft/hebben, namelijk de gewone jaarlijkse cocktail (kattenziekte, hondenziekte, rattenziekte en besmettelijke hepatitis) en kennelhoest.

 4.2 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) preventief behandeld wordt/worden tegen vlooien,teken en wormen.

 4.3 Indien de hond(en) ziek of loops zijn, zal de opdrachtgever dit melden voor het uitvoeren van de opdracht.

 4.4 De opdrachtgever zal bij het kennismaking gesprek vermelden of de hond(en) al dan niet ooit agressief gedrag vertoond heeft/hebben naar mensen en/of honden.

 4.5 De opdrachtgever zal het contract volledig en waarheidsgetrouw invullen en ondertekenen. Bij het vermelden van foutieve of onvolledige informatie, is de opdrachtgever aansprakelijk jegens "De Viervoeter.be" voor alle daaruit voortvloeiende schade.

 4.6 De opdrachtgever machtigt "De Viervoeter.be" om — ENKEL in geval van hoogdringendheid en indien de opdrachtgever niet bereikbaar is binnen de daarvoor nodige tijd — in geval dat het dier dringend medische verzorging nodig heeft door ongeval, ziekte, letsel, e.d., op kosten van de opdrachtgever de in de overeenkomst  vermelde dierenarts en bij niet beschikbaarheid van deze laatste, eender welke andere dierenarts te consulteren, die alle nodige medische handelingen mag verrichten, inclusief het laten inslapen bij een uitzichtloze situatie en /of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen.

 4.7 De opdrachtgever heeft een familiale verzekering waarbij de hond(en) is/zijn meeverzekerd.

 4.8 De opdrachtgever zorgt ervoor dat alles wat nodig is voor het optimaal te kunnen uitvoeren van de diensten,ter beschikking wordt gesteld aan "De Viervoeter.be", met name een handdoek bij nat weer eten, drinken, eventuele medicatie voor de hond(en) en alle benodigdheden voor het verzorgen van de andere huisdieren.

 4.9 Indien de opdrachtgever om eender welke reden de afgesproken dienst wenst af te zeggen,dient hij "De Viervoeter.be" minimum 24 uur op voorhand te verwittigen. Bij gebreke daaraan zullen de diensten alsnog in rekening gebracht worden.

 4.10 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) op het afgesproken adres aanwezig is/zijn. Indien de hond(en) niet aanwezig is/zijn worden de kosten van de geplande wandeling onverminderd in rekening gebracht.

 5. Aansprakelijkheidsstelling.

 5.1 "De Viervoeter.be" heeft een beroepsaansprakelijke verzekering voor het geval de hond(en) van de opdrachtgever schade zou/zouden aanrichten aan derden terwijl hij onder toezicht staat van  "De Viervoeter.be".

 5.2 "De Viervoeter.be" is niet aansprakelijk voor schade aan de hond(en), zonder enige opzet aangebracht door "De Viervoeter.be".

 5.3 "De Viervoeter.be" is niet aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, tenzij aantoonbaar gebruik gemaakt van de "De Viervoeter.be" aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden.

 5.4 Eventueel gemaakte kosten als gevolg van, bij "De Viervoeter.be" opgelopen ziektes, verwondingen, aandoeningen of het overlijden van de hond,zijn volledig voor de rekening van de opdrachtgever.

 5.5 Indien de aansprakelijkheid van "De Viervoeter.be" voor schade van de opdrachtgever moet worden aangenomen,zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade.

 5.6 "De Viervoeter.be" is niet aansprakelijk voor de schade ten gevolge van in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht.

 5.7 "De Viervoeter.be" is niet aansprakelijk voor schade aan de woning of de inboedel van de opdrachtgever ten gevolge van een vuile of natte hond.

 6 : tarieven en betalingen.

 6.1 Alle weergeven tarieven zijn per prestatie.De tarieven kunnen te allen tijde geraadpleegd worden via de website www.deviervoeter.be of kunnen op verzoek opgevraagd worden.

 6.2 Alle weergeven tarieven zijn excl. Eten, drinken, medicatie, en verzorgingsproducten en kosten voor de dierenarts en trimsalon.

 6.3 Korting van een 2de hond op hetzelfde adres: zie website.

 6.4 De vergoeding voor het uitvoeren van de opdracht door "De Viervoeter.be" wordt duidelijk vermeld door "De Viervoeter.be" en de opdrachtgever gaat akkoord door ondertekening van het contract. Vanaf dan is er geen betwisting over de prijs meer mogelijk. De vergoeding dient door de opdrachtgever aan "De Viervoeter.be" betaald te worden voor aanvang van de opdracht. Indien de betaling niet ontvangen werd bij aanvang van de opdracht, zal deze niet uitgevoerd worden.

 6.5 Extra kosten die niet omschreven werden in de prijsofferte, dienen door de opdrachtgever binnen de 8 dagen voldaan worden.

 6.6 Betalingen voor het uitvoeren van de opdracht door "De Viervoeter.be" en voor extra kosten, geschieden op basis van contante betaling of via overschrijving op de bankrekening van "De Viervoeter.be". Bij ontvangst van de betaling wordt de factuur aan de opdrachtgever opgemaakt en afgetekend voor voldaan.

 6.7 Indien de vordering uit handen moet worden gegeven zal "De Viervoeter.be" de dienstverlenging met onmiddellijke ingang beëindigen en zullen de incassokosten op de opdrachtgever verhaald worden.

 6.8 Alle klachten dienen binnen de 5 dagen aangetekend te gebeuren. Elke betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht en zal tot uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Kortrijk behoren.

© 2017 - 2024 De viervoeter | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel